An regular image
Var snäll och skriv ett sökord

Vägledning & Välbefinnande

Psykisk hälsa för unga - ett viktigt ämne för skola och föräldrar
Psykisk hälsa är ett begrepp som beskriver hur vi mår i våra tankar, känslor och beteenden. Det påverkar vår förmåga att hantera stress, relationer, utmaningar och möjligheter i livet. Att ha en god psykisk hälsa är viktigt för att kunna utveckla sin fulla potential och bidra till samhällets välbefinnande.

Unga människor står inför många förändringar och krav i sin vardag, som till exempel skola, familj, kompisar, fritid och framtid. Det kan ibland vara svårt att balansera alla dessa aspekter och känna sig trygg, glad och motiverad. Därför är det inte ovanligt att unga upplever psykiska problem som ångest, depression, stress eller sömnsvårigheter.

Psykiska problem kan påverka ungas skolprestationer, självkänsla, hälsa och livskvalitet. Det kan också leda till mer allvarliga konsekvenser som självskadebeteende, missbruk eller självmord. Därför är det viktigt att skola och föräldrar är uppmärksamma på ungas psykiska hälsa och erbjuder stöd, hjälp och vägledning när det behövs.

Enligt Agenda 20301, som är en global handlingsplan för hållbar utveckling, är god hälsa och välbefinnande ett av de 17 målen som världens länder har enats om att uppnå till år 2030. Mål 32 handlar om att säkerställa ett friskt liv för alla människor i alla åldrar och främja deras välbefinnande. Det innefattar bland annat att minska antalet människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

För att nå mål 3 krävs det att alla aktörer i samhället samarbetar och tar ansvar för att skapa goda förutsättningar för hälsa och välbefinnande. Det gäller inte minst skola och föräldrar, som har en stor roll i att främja ungas psykiska hälsa. Några exempel på vad de kan göra är:

  • Skapa en trygg och inkluderande miljö i skolan där unga känner sig sedda, respekterade och delaktiga.
  • Erbjuda utbildning och information om psykisk hälsa, stresshantering, copingstrategier och hjälpinsatser till elever, lärare och föräldrar.
  • Uppmuntra unga att utveckla sina intressen, talanger och drömmar samt stötta dem i deras val av studier och yrke.
  • Främja fysisk aktivitet, god sömn, hälsosam kost och sociala relationer som bidrar till ungas välbefinnande.
  • Upprätthålla en god kommunikation med unga och visa intresse, omtanke och empati för deras situation.
  • Uppmärksamma tecken på psykiska problem hos unga och hänvisa dem till lämplig vård eller stöd vid behov.

Genom att arbeta tillsammans för att stärka ungas psykiska hälsa kan vi bidra till att uppnå mål 3 i Agenda 2030 samt skapa ett bättre samhälle för alla. Här nedan kan ni se vilka organisationer som var på plats i montern för Vägledning & Välbefinnande på Gymnasiemässan 2023.